REGULAMIN INTERNETOWEJ PLATFORMY ZAKUPÓW HURTOWYCH b2b.sansa.pl z 01.03.2019r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Internetowa platforma dystrybucyjna, funkcjonująca pod adresem b2b.sansa.pl (dalej w treści jako Platforma) oferuje sprzedaż hurtową towarów za pośrednictwem sieci Internet dla kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą.

2. Platforma, prowadzona jest przez Sansa Europe Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 74, 91-071 Łódź; NIP 7272834800, zwaną dalej także Sprzedawcą.

3. Za pomocą platformy b2b sprzedawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym mogą być wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą - osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Platformy mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

4. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.

5. Każdy korzystający z Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania oraz do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu. Ponadto każdy Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych podmiotów oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes właściciela Platformy lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez korzystającego działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

6. Do pełnego korzystania z usług Platformy Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego co najmniej następujące kryteria: a) dostęp do łącza internetowego, b) przeglądarka internetowa, która powinna akceptować pliki "cookie” c) przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

7. Poniżej wymienione pojęcia będą miały w ramach przedmiotowego regulaminu następujące znaczenia:
a) Towar: wszelkie produkty prezentowane przez Sprzedawcę na Platformie, których wygląd, cechy i właściwości podane są w opisie produktu;
b) Klient: kontrahent prowadzący działalność gospodarczą, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną – dokonujące zakupu Towaru za pośrednictwem Platformy;
c) Promocje – sprzedaż Towaru oznaczonego jako „promocja” wraz z podaniem informacji o okresie trwania, dokonywana wg niestandardowych cen lub innych warunków sprzedaży. Promocyjna sprzedaż towarów Towaru realizowana jest w oznaczonym okresie według kolejności dokonania zamówień na te towary, i obowiązuje aż do zakończenia okresu trwania promocji, lub wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży,
d) Cena – cena Towaru oznaczona w jego opisie. Wszystkie ceny Towaru oferowanego poprzez Platformę podawane są w złotych polskich i w wartościach brutto.Do cen Towaru doliczony jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, w razie konieczności inne opłaty, wymagane prawem, o czym Klient zostanie poinformowany w momencie złożenia zamówienia poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji przy produkcie w koszyku.

Strona platformy b2b z podaną ceną traktowana jest jako zaproszenie przez przedsiębiorcę Klientów do składania ofert kupna towaru.
Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy.; nie dochodzi jeszcze do zawarcia ważnej umowy sprzedaży, bo do tego potrzebne jest przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę;
Sklep przyjmuje ofertę, informując o tym Klienta - zmieniając status zamówienia na Realizowane; tym samym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
Jeśli sklep nie przyjmie oferty Klienta, do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie;

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-blad-w-cenie-towaru-w-sklepie-internetowym-poradnik-z-wzorami

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie b2b.Sansa.pl.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towaru za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3. Utworzenie Indywidualnego Konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie b2b.Sansa.pl.

4. W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane:
a) imię i nazwisko lub nazwę,
b) adres siedziby,
c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres siedziby),
d) numer NIP, VAT, REGON,
e) dane kontaktowe: imię, nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail;
f) nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania z Platformy (login). Informujemy, że otrzymany przez Klienta login podlega ścisłej ochronie i winien być chroniony przed dostępem osób trzecich;
g) hasło; nadawane osobiście przez Klienta po dwukrotnym potwierdzeniu. Nadane hasło podlega ściślej ochronie – ochronie i winno być chronione przed dostępem osób trzecich.

5. Niezwłocznie po każdej zmianie danych, Klient ma obowiązek dokonać ich aktualizacji, pod rygorem stosowania niezmienionych danych w bieżących zamówieniach. Po zmianie danych przez Klienta jego opiekun handlowy dokonuje ich weryfikacji i akceptacji w ciągu 24 godzin.

6. Za pomocą Indywidualnego Konta Klienta (o którym mowa w pkt 1-3 powyżej), Klient ma możliwość:
a) przeglądać Koszyki Zamówień;
b) sprawdzać status oraz historię zamówień;
c) przeglądać wystawione dokumenty dotyczące sprzedaży;
d) przeglądać status oraz historię płatności;
e) zgłaszać reklamacje.

7. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

9. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a) umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości;
b) potwierdzenie/ ewentualna zmiana danych Klienta;
c) dokonanie wyboru miejsca dostawy;
d) dokonanie wyboru sposobu transportu;
e) dokonanie wyboru metody płatności;
f) akceptacja regulaminu;
g) potwierdzenie złożenia zamówienia.

10. W przypadku wystąpienia niejasności co do treści złożonego zamówienia dotyczących (w szczególności danych Klienta, danych towaru, dostępności towaru), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sprzedawca może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji.

12. Prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Platformy Towary, oznaczone ceną nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności prezentacja Produktów w ramach Platformy nie jest jednoznaczna z dostępnością Produktów w odpowiedniej, do ewentualnych składanych Zamówień ilości w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, lub wartościowych Produktów udostępnianych do złożenia Zamówienia. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę zakupu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę.

13. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na Towary aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient utrzymuje swoje zamówienie.

14. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną), która odbywa się w ciągu 24h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.

III. METODY PŁATNOŚCI

1. Klient, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące metody płatności:
a) Przelew bankowy - Przelew należności na konto Sprzedawcy - przedpłata;
b) Przelew bankowy z odroczonym terminem płatności - o ile taki termin został wcześniej Klientowi nadany;

2. Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o wysokości opłat związanych z wyborem danej metody płatności przed dokonaniem wyboru metody płatności przez Klienta.

3. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako metody płatności, zamówienie realizowane jest z chwilą wpłynięcia na konto Sprzedawcy przedpłaty.

4. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie realizowane przelewy przez Klientów.

IV. TRANSPORT

1. Dostawy towaru realizowane są wyłącznie na terenie kraju.

2. Istnieją następujące sposoby dostaw:
a) dostawa realizowana transportem Sprzedawcy na jego koszt, lub w przypadku zbyt niskiej wartości Zamówienia i/ albo skorzystania ze specjalnych ofert promocyjnych - na koszt Klienta (wszelkie informacje podane są trakcie procesu zamówienia oraz podczas przeglądania oferty po zalogowaniu na konto Klienta).

3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

4. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich napływania oraz dostępności Towarów na stanie magazynowym.

6. Koszt transportu w przypadku konieczności jego poniesienia zgodnie z punktem 2 powyżej, doliczony zostanie do kosztu Zamówienia Klienta

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu Zamówienia, wyborze formy płatności oraz Transportu przez Klienta, Sprzedawca prześle na Indywidualne Konto Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta wraz z potwierdzeniem wybranej formy Transportu oraz całkowitego kosztu Zamówienia brutto

2. W terminie nieprzekraczającym 24 godzin roboczych Klient otrzyma informację, przesłaną na Indywidualne Konto Klienta oraz w razie konieczności informację telefoniczną co do:
a) zakresu w jakim może zostać zrealizowane złożone przez Klienta Zamówienie;
b) terminu realizacji Zamówienia wraz z Transportem.

3. Informacja potwierdzająca możliwość zrealizowania Zamówienia wraz z Transportem w całości, stanowi przyjęcie Oferty Klienta przez Sprzedawcę i zawarcie Umowy Sprzedaży.

4. Informacja wskazująca na brak możliwości zrealizowania całości Zamówienia lub Transportu, zgodnie z Ofertą Klienta, będzie skutkowała wskazaniem przez Sprzedawcę możliwego zakresu realizacji Zamówienia Klienta i realizacji Transportu. Potwierdzenie przez Klienta wskazanych warunków będzie stanowiło przyjęcie Oferty Sprzedawcy przez Klienta i zawarcie Umowy Sprzedaży.

5. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

VI. REKLAMACJE

1. Klient przyjmując w momencie dostawy Towar zgodny z treścią zamówienia, i potwierdzając jego odbiór na fakturze VAT uznaje tym samym jego pełnowartościowość i wolność od wad.

2. Klient jest w chwili odbioru towaru zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jest zgodna z zamówieniem.

3. Przyczyną reklamacji towaru może być w szczególności:
- niezgodność towaru z treścią zamówienia,
- jego wada techniczna lub uszkodzenie stwierdzone podczas odbioru.

4. Zgłoszenia reklamacyjne wraz z wymaganymi dokumentami można składać za pośrednictwem Indywidualnego Konta Klienta za pomocą znajdującego się tam formularza reklamacyjnego, bądź w formie mailowej lub pisemnej.

5. Zgłoszenie musi zawierać:
a) dane osoby kontaktowej Klienta
b) nazwa reklamowanego produktu wraz z kodem kreskowym EAN / symbolem produktu
c) numer zamówienia, data dostawy, nr faktury/WZ
d) opis odchylenia ( rozbieżność jakościowa lub ilościowa)

6. W razie wątpliwości Sprzedawca zażąda od Klienta uzupełniających danych dotyczących złożonej reklamacji, w szczególności: zdjęć uszkodzonego towaru, dokumentów przewozowych itp.

7. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przyjęcia przesyłki. Sprzedawca dokonuje rejestracji reklamacji wg daty wpływu pisma.

8. W ciągu 14 dni od daty wpływu kompletnej reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej o tym czy reklamacja została uznana i o sposobie jej załatwienia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży towarów za pośrednictwem Platformy zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Dane udostępniane Sprzedawcy są przez niego wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania wykreślenia ich z listy mailingowej platformy. Przekazane Sprzedawcy dane służą tylko i wyłącznie wewnętrznym celom Sprzedawcy związanym z przeprowadzaniem transakcji kupna-sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W razie nie osiągnięcia porozumienia w tym trybie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych w ramach Platformy należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

6. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w ramach Platformy, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie takich danych i materiałów, w tym w szczególności w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

7. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikacji treści zamieszczanych przez Klientów w ramach Platformy i nie odpowiada za naruszenia praw osób trzech, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich spowodowanych takim zamieszczeniem.

8. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona w ramach Platformy w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian. W przypadku dalszej chęci korzystania z Platformy przez Klienta na zasadach określonych nowym regulaminem klienci obowiązani będą akceptować nowy regulamin przy Logowaniu do Platformy.

9. Umowy Sprzedaży zawarte w czasie obowiązywania regulaminu sprzed zmian, o których mowa w ustępie powyżej są realizowane na zasadach, określonych przez wcześniej obowiązujący regulamin.